Streszczenie Projektu

Przedstawiony projekt proponowanej Konstytucji RP dzieli się na 9 części i opiera o nastepujące organy publiczne:

 • Władza Publiczna: ogół administracji państwowej dzielącej się na Władzę Samorządową i Władzę Centralną RP;
 • Gmina: podstawowa jednostka administracyjna Władzy Samorządowej licząca 40-100 tys. mieszkańców (Gminy terytorialne) lub ponad 100 tys. mieszkańców (Gminy miejskie);
 • Rada Gminy / Rada Miasta: organ uchwałodawczy Gminy terytorialnej lub Gminy miejskiej wybierany na 3-letnią kadencję;
 • Wójt / Burmistrz: organ wykonawczy Gminy terytorialnej lub Gminy miejskiej wybierany na 3-letnią kadencję;
 • Sąd Pokoju: organ sądowniczy Gminy rozpatrujący przestępstwa o charakterze lokalnym składający się z sędziów laików wybieranych na 6-letnie kadencje;
 • Prokurator Gminy: gminny organ oskarżający w procesach karnych o charakterze lokalnym wybierany na 4-letnie kadencje;
 • Służby Porządkowe Gminy: gminny organ porządkowy odpowiedzialny za dochodzenie przestępstw o charakterze lokalnym;
 • Siły Obrony Terytorialnej: oddział militarny w sile jednej kompanii (między 60 a 240 żołnierzy) dla ochrony w czasie klęsk żywiołowych i przed zagrożeniami paramilitarnymi;
 • Sejm RP: organ ustawodawczy Władzy Centralnej RP składający się z nie więcej niż 400 Posłów RP wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych na 4-letnie kadencje;
 • Prezydent RP: organ wykonawczy Władzy Centralnej RP wybierany w wyborach bezpośrednich na 5-letnie kadencje;
 • Ława Przysięgłych: organ orzekający o stanie faktycznym w procesach karnych przed Sądem Dystryktu składający się z 12 losowo wybranych mieszkańców pobliskich Gmin;
 • Sąd Dystryktu: organ sądowniczy Władzy Centralnej RP rozpatrujący przestępstwa o charakterze ponad-lokalnym składający się z Sędziów mianowanych przez Wysoką Komisję Sądowniczą spośród doświadczonych prawników;
 • Sąd Apelacyjny: organ sądowniczy Władzy Centralnej RP rozpatrujący apelacje z Sądów Pokoju i Sądów Dystryktu składający się z Sędziów mianowanych przez Wysoką Komisję Sądowniczą spośród doświadczonych Sędziów Dystryku;
 • Sąd Najwyższy: organ sądowniczy Władzy Centralnej RP rozpatrujący apelacje z Sądów Apelacyjnych składający się z 7 Sędziów mianowanych przez Prezydenta RP spośród doświadczonych Sędziów Apelacyjnych;
 • Obrońcy Publiczni: przedstawiciele prawni bezpłatnie przypisywani podejrzanym i oskarżonym w procesie karnym;
 • Prokurator Generalny RP: organ oskarżający Władzy Centralnej RP w procesach karnych o charakterze ponad-lokalnym mianowany przez Prezydenta RP na 7-letnie kadencje;
 • Naczelny Radca Republiki: organ doradzający organom wykonawczym Władzy Centralnej RP co do ich uprawnień i obowiązków w świetle prawa;
 • Centralne Siły Porządkowe RP: organ porządkowy Władzy Centralnej RP odpowiedzialny za dochodzenie przestępstw o charakterze poand-lokalnym;
 • Siły Zbrojne RP: oddziały militarne podlegające Prezydentowi RP dla ochrony państwa;
 • Wysoka Komisja Sądownicza: organ mianujący sędziów Sądów Dystryktu i Sądów Apelacyjnych i nadzorujący działania tych Sądów składający się z 15 członków mianowanych przez po 3 przez Prezydenta RP; Naczelnego Radcę Republiki, Prokuratora Generalnego RP, Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego i Sejm RP na 7-letnie kadencje;
 • Wysoka Komisja Wyborcza: organ organizujący wybory i referenda odpowiedzialny za zliczanie głosów i nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania składający się z 15 Sędziów Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku mianowanych przez Prezydenta RP z kandydatów przedstawionych przez Sejm RP.

 

Część I proponowanej Konstytucji RP kształtuje ustrój prawny państwa, uprawnienia i obowiązki osób publicznych i pracowników administracji państwowej oraz zasady funkcjonowania obywatelstwa RP.

Główne założenia:

 • Konstytucja stanowi najwyższe prawo;
 • Prawo międzynarodowe zwyczajowe uzupełnia prawo krajowe;
 • Prawo międzynarodowe ratyfikowane stanowi prawo krajowe;
 • Silna decentralizacja Władzy Publicznej;
 • Władza Publiczna dzieli się na niezależną od siebie Władzę Samorządową i Władzę Centralną RP;
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez organy Władzy Publicznej;
 • Władza Publiczna jest sprawowana przez wybieralnych przedstawicieli (np. Posłowie RP) i stałych członków (np. urzędnicy);
 • Obowiązek ujawnienia sytuacji materialnej wszystkich przedstawicieli i kandydatów na przedstawicieli Władzy Publicznej;
 • Obowiązek zachowania bezstronności politycznej przez wszystkich członków Władzy Publicznej;
 • Osobista majątkowa odpowiedzialność członków Władzy Publicznej za błędy i bezprawne działanie;
 • Dziedziczenie obywatelstwa w ramach prawa krwii;
 • Odpowiedzialności obywateli za straty wyrządzone przez cudzoziemców osobiście zaproszonych przez nich do kraju;
 • Ograniczenie możliwości ekstradycji obywateli RP.

 

Część II proponowanej Konstytucji RP określa kształt Władzy Samorządowej.

Główne założenia:

 • Władza Samorządowa jako pierwotna forma Władzy Publicznej;
 • Całkowita niezależność i autonomia Władzy Samorządowej;
 • Władza Samorządowa oparta o Gminę (40-100 tys. mieszkańców w Gminach terytorialnych i ponad 100 tys. mieszkańców w Gminach miejskich);
 • Likwidacja powiatów;
 • Jasno wyznaczone kompetencje Władzy Samorządowej;
 • Jasno wyznaczone sposoby finansowania Władzy Samorządowej;
 • Ograniczenie deficytu budżetowego w budżetach gminnych;
 • Zakaz łącznia stanowisk w ramach władzy uchwałodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
 • Organ uchwałodawczy Gminy wybierany na 3-letnią kadencję i składający się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 35 Radnych;
 • Organ wykonawczy (Wójt lub Burmistrz) wybierany na 3-letnią kadencję;
 • Sądy Pokoju składające się z laików prawnych wybieranych lokalnie na 6-letnie kadencje;
 • Prokuratorzy gminni wybierani w wyborach lokalnych na 4-letnie kadencje;
 • Siły Porządkowe nadzorowane przez władze gminne;
 • Siły Obrony terytorialnej nadzorowane w czasie pokoju przez władze gminne (w czasie wojny przez Prezydenta RP);
 • Możliwość odwołania Wójtów, Burmistrzów, Radnych, Sędziów Pokoju i Prokuratorów gminnych w czasie trwania kadencji.

 

Część III proponowanej Konstytucji RP określa kształt Władzy Centralnej RP.

Główne założenia:

 • Władza Centralna RP jako uzupełnienie Władzy Samorządowej;
 • Jasno wyznaczone kompetencje Władzy Centralnej RP dotyczące wyłącznie zagadnień ogólnokrajowych;
 • Jasno wyznaczone sposoby finansowania Władzy Centralnej RP (w tym zakaz podatów bezpośrednich);
 • Zakaz deficity budżetowego;
 • Zakaz udzielania dotacji i pożyczek jakimkolwiek podmiotom prywatnym i innym państwom;
 • Likwidacja Senatu;
 • Posłowie wybierani na 4-letnią kadencję z możliwością odwołania w czasie trwania kadencji;
 • Zakaz łącznia stanowisk w ramach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
 • Silny nadzór Sejmu RP nad włądzą wykonawczą;
 • Ograniczony immunitet poselski;
 • System prezydencki;
 • Prezydent RP wybierany w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję;
 • Ograniczenie liczby Departamentów (Ministerstw) w ramach Gabinetu (Rządu) kierowanego przez Prezydenta RP;
 • Możliwość odwołania Prezydenta RP w czasie trwania kadencji;
 • Ustanowienie jednolitego pionu sądowniczego obejmuącego Sąd Dystryktu, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy;
 • Powoływanie Prokuratora Generalnego RP przez Prezydenta RP na 7-letnie kadencje;
 • Ustanowienie stanowiska Naczelnego Radcy Republiki mianowanego przez Prezydenta RP na 7-letnią kadencję dla doradzctwa co do uprawnień i obowiązków członków władzy wykonawczej.

 

Część IV proponowanej Konstytucji RP reguluje funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Główne założenia:

 • Silna pozycja sądów;
 • Łatwy dostęp do sądów;
 • Pełna kontradyktoryjność i równość stron w sporach sądowych;
 • Ułatwnienie rozwiązywania sporów cywilnych przed niepublicznymi sądami arbitrażowymi;
 • Brak prawa łaski;
 • Sędziowie Sądu Dystryktu i Sądu Apelacyjnego mianowani przez Wysoką Komisję Sądowniczą spośród doświadczonych prawników;
 • Ustanowienie 12-osobowej Ławy Przysięgłych jako części Sądu Dystryktu dla rozstrzygania spraw karnych;
 • Sędziowie Sądu Najwyższego mianowani dożywotnio przez Prezydenta RP spośród Sędziów Sądu Apelacyjnego;
 • Ustanowienie jednego Sądu Najwyższego skladającego się z 7 Sędziów i obradującego zawsze w pełnym składzie;
 • Ustanowienie Wysokiej Komisji Sądowniczej składającej się z 15 członków mianowanych po 3 przez Prezydenta RP, Prokuratora Generalnego RP, Naczelnego Radcę Republiki, Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego i Sejm RP (dla mianowania i nadzorowania sędziów Sądów niższych instancji);
 • Brak odpowiedzialności karnej za zachowania, które nie wyrządziły żadnej szkody innej osobie, zwierzętom, środowisku lub organom publicznym;
 • Nakaz noszenia kamer przez członków Służb Porządkowych;
 • Ograniczenie wydawania nakazów sądowych umożliwiających inwigilację;
 • Ograniczenie władzy prokuratorów;
 • Przyznanie priorytetu oskarżeniom prywatnym i traktowanie oskarżeń publicznych jako uzupełnijących;
 • Możliwość uznania jakiegokolwiek przepisu przez jakikolwiek Sąd za niezgodny z Konstytucją;
 • Ustanowienie systemu precedensu sądowego;
 • Ustanowienie Obrońców Publicznych bezpłatnie reprezentujących podejrzanych i oskarżonych w procesach karnych.

 

Część V proponowanej Konstytucji RP opisuje funkcjonowanie ordynacji wyborczej.

Główne założenia:

 • Ustanowienie systemu rejestrów wyborczych dla głosujących w wyborach i referendach (tożsamego z obowiązkiem zasiadania w Ławie Przysięgłych);
 • Limit 3 kadencji (12 lat) dla Posłów RP;
 • Limit 2 kadencji (10 lat) dla Prezydenta RP;
 • Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (1 Poseł na 1 Gminę terytorialną + na każde 100 tys. mieszkańców Gminy miejskiej + na każde 500 tys. Polonii na terytorium jednego państwa);
 • Ustanowienie Wysokiej Komisji Wyborczej składającej się z Sędziów Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku dla organizacji wyborów i referendum i zliczania głosów;

 

Część VI proponowanej Konstytucji RP gwarantuje specjalne przywileje osobom nieletnim i ubezwłasnowolnionym.

Główne założenia:

 • Silne poszanowanie władzy rodzicielskiej;
 • Możliwość szerokiego wyboru edukacji przez rodziców dla dzieci;
 • Możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej tylko w sytuacjach udokumentowanego znęcania się nad podopiecznymi;
 • Silne domniemanie zdolności umysłowej;
 • Silna ochrona przeciw umieszczaniu osób ubezwłasnowolnionych w zakładach zamkniętych. 

 

Część VII proponowanej Konstytucji RP zawiera szeroką listę praw i swobód obywatelskich.

Główne założenia:

 • Prawa i swobody obywatelskie przysługują wszystkim osobom na terytorium RP;
 • Prawa i swobody obywatelskie podlegają użytkowi bez konieczności otrzymania wcześniejszego zezwolenia;
 • Prawa i swobody obywatelskie podlegają użytkowi w sferze publicznej i prywatnej;
 • Zakaz stosowania tortur i nieludzkich lub okrtnych kar;
 • Zakaz przetrzymywania w niewoli;
 • Zakaz pracy przymusowej (z wyjątkiem prac społecznych orzeczonych przez Sąd);
 • Zakaz przeprowadzania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta;
 • Wprowadzenie aresztu obywatelskiego;
 • Możliwość zatrzymania przez Służby Porządkowe bez nakazu sądowego tylko na podstawie uzasadnionego podejrzenia i nie dłużej niż 24h;
 • Obowiązek informowania zatrzymanego o przysługujących mu prawach, a jego bliskich o fakcie zatrzymania;
 • Stosowanie aresztu tymczasowego przed procesem tylko w wyjątkowych przypadkach;
 • Prawo do zadośćuczynienia za zastosowanie aresztu tymczasowego gdzie zatrzymany jest później uniewinniony przez Sąd;
 • Prawo do otrzymania kopii informacji na swój temat przetrzymywanych przez organy publiczne;
 • Możliwość domagania się zniszczenia informacji na swój temat przetrzymywanych przez organy publiczne;
 • Zakaz prowadzenia inwigilacji przez Służby Porządkowe bez uprzednio otrzymanego nakazu sądowego;
 • Prawo wykonywania wybranego zawodu;
 • Silna ochrona wolności słowa;
 • Silna ochrona prawa zgromadzeń i zrzeszania się (oraz odmowy zrzeszania się);
 • Prawo do nagrywania Służb Porządkowych w miejscach publicznych;
 • Prawo dostępu do dokumentów opracowanych przez organy publiczne;
 • Prawo przyglądania się pracy organów publicznych;
 • Silna ochrona prawa własności;
 • Prawo właścicieli posesji do regulowania zasad postępowania na terenie tej posesji;
 • Prawo do czerpania korzyści z dóbr naturalnych znalezionych pod terenem posesji;
 • Ograniczone mozliwości wywłaszczenia;
 • Prawo do swobodnej wymiany usług i towarów;
 • Prawo do swobodnego obrotu walutą;
 • Prawo do swobodnego dysponowania własnym majątkiem po śmierci;
 • Prawo do odszkodowania za straty wywołane przez organy publiczne działaniem wbrew prawu lub w błędzie;
 • Silne prawo do samoobrony w sferze publicznej;
 • Bezwzględne prawo do samoobrony na terenie własnej posesji;
 • Prawo do posiadania broni małokalibrowej;
 • Szerokie prawa oskarżonego w procesie karnym;
 • Zakaz dopuszczania materiału dowodowego uzyskanego wbrew prawu;
 • Ograniczenie całkowitego możliwego czasu aresztu tymczasowego do nie więcej niż 1 roku;
 • Domniemanie niewinności do czasu udowodnienia winy ponad wszelka uzasadnioną wątpliwość;
 • Prawo do zachowania milczenia bez negatywnych implikacji;
 • Prawo do bezpłatnej reprezentacji prawnej;
 • Zakaz skazywania w procesie karnym tylko na podstawie zeznań Służb Porządkowych niepopartych niezależnym materiałem dowodowym;
 • Silna ochrona równości wobec prawa;
 • Zakaz dyskriminacji przez organy publiczne ze względu na jakąkolwiek trwałą cechę osobistą;
 • Zakaz nadawania przywilejów jakiejkolwiek grupie społecznej.

 

Część VIII proponowanej Konstytucji RP reguluje wprowadzanie i skutki prawne stanów nadzwyczajnych.

Główne założenia:

 • Możliwość ograniczenia części praw i swobód obywatelskich w czasie trwainia stanów nadzwyczajnych;
 • Możliwość ogłoszenia Stanu Wyjątkowego w razie klęski żywiołowej lub zagrożenia paramilitarngo;
 • Możliwość ogłoszenia Stanu Wojennego w razie wybuchu konfliku zbrojnego;
 • Możliwość ogłoszenia poboru w czasie trwania Stanu Wojennego.

 

Część IX proponowanej Konstytucji RP określa zasady interpretacji dokumentu, wprowadzania do niego zmian oraz istnienie rozwiązań tymczasowych poprzedzających wejście w życie przedstawionego Projektu.

Główne założenia:

 • Konstytucja RP podlega w pierwszej kolejności dosłownej interpretacji;
 • Konstytucja RP podlega interpretacji dającej obywatelom największą możliwą swobodę działania oraz najmniejszy możliwy zakres uprawnień organom publicznym;
 • Konstytucja RP podlega zmianom wprowadzanym przez 3/4 Sejmu RP lub 2/3 Sejmu RP + referendum lub 51% Sejmu RP + 2/3 Rad Miast i Rad Gmin.